POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest adwokat Fabian Zieliński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Adwokat Fabian Zieliński, ul. Stawowa 6 lok. 8, 50-018 Wrocław, NIP: 8971915195, REGON: 523846019, adres e-mail: zielinskiadwokatura@gmail.com, zwany dalej „Administratorem”. 

       2. Możliwe formy kontaktu z Administratorem to:

 • kontakt telefoniczny: 668 540 757, 
 • kontakt za pomocą poczty elektronicznej (adres e-mail): zielinskiadwokatura@gmail.com, 
 • kontakt listowny na adres korespondencyjny Kancelarii: ul. Stawowa 6 lok. 8, 50-018 Wrocław. 
 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z udzieleniem pomocy prawnej, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982 r. Prawo o adwokaturze, tj.: 
 • wywiązania się Administratora z obowiązków wynikających z umowy o świadczenie pomocy prawnej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 
 • wypełnienia obowiązków Administratora w interesie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 
 • wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
 • dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych z Klientem umów. 
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych jest jednak niezbędne w celu realizacji umownych obowiązków Administratora w zakresie świadczenia pomocy prawnej.

      5. Administrator będzie przetwarzał Państwa następujące dane:

 • dane identyfikujące (imię, nazwisko, PESEL, NIP), 
 • dane kontaktowe (adres-email, numer telefonu, adres zamieszkania, siedziby, korespondencji), 
 • dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej (w przypadku jej prowadzenia), 
 • dane przekazane w trakcie realizacji umowy zawieranej z Administratorem, w związku ze świadczonymi usługami prawnymi, które będą chronione tajemnicą zawodową, 
 • dane uzyskane od innych osób w trakcie realizacji umowy (np. od komornika sądowego, sądu, strony przeciwnej). 
 1. Odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz Administratora, tj.:
 • podmioty zajmujące się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Administratora obsługą księgową i rachunkową, 
 • podmioty zajmujące się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Administratora obsługą systemów informatycznych, 
 • podmioty współpracujące z Administratorem, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy, na potrzeby realizacji usług pomocy prawnej lub pracownikom Administratora, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania, 
 • instytucje państwowe, organy władzy, organy administracji publicznej, organy wykonujące zadania publiczne (np. sądy, komornicy sądowi, mediatorzy, kuratorzy, organy kontroli skarbowej), w zakresie wynikającym z umowy lub przepisu prawa. 
 1. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
 2. Państwa dane będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania w związku z zawartą umową o świadczenie pomocy prawnej, lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie, jednak nie dłużej niż do przedawnienia roszczeń wynikających lub związanych z umową z Administratorem, a także przez czas wymagany przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 4. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 15 RODO, 
 • prawo sprostowania danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 16 RODO, 
 • prawo usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 RODO, 
 • prawo ograniczenia danych, zgodnie z art. 18 RODO, 
 • prawo przeniesienia danych, zgodnie z art. 20 RODO, 
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO. 

W celu skorzystania z w/w praw, należy skontaktować się z Administratorem w jednej z form, wskazanych w pkt 2. 

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO. Szczegóły związane z procedurą złożenia skargi znajdują się pod adresem: https://uodo.gov.pl/83/155
 2. Treści zamieszczone na stronie internetowej https://zielinskiadwokatura.pl/ oraz informacje w niej zawarte służą celom informacyjnym o wykonywanej działalności zawodowej. Informacje te nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem porady prawnej zapraszam do nawiązania kontaktu za pośrednictwem telefonu, wiadomości e-mail bądź formularza kontaktowego.
 3. Strona może wykorzystywać pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Są to niewielkie pliki, które są zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze lub innym urządzeniu, gdy odwiedzane są witryny internetowe. Pliki są wysyłane przez  serwer, za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Pliki cookies pozwalają na przechowywanie określonych informacji na Państwa urządzeniu, a następnie ich odczytanie przez serwis, który te pliki stworzył. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzanych witryn internetowych.

Gromadzone informacje mogą dotyczyć adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz pozostałych informacji przesyłanych dobrowolnie przez użytkownika witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu monitorowania i tworzenia statystyk, które pomagają usprawnić korzystanie z witryny  oraz funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną nawigację. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w zapewnieniu obsługi świadczonych usług. 

W przypadku wykorzystywania plików cookies w witrynie https://zielinskiadwokatura.pl/ mają Państwo możliwość zablokowania w przeglądarce „ciasteczek” pochodzących ze strony. W celu zarządzania ustawieniami cookies proszę postępować zgodnie z instrukcjami przewidzianymi dla używanej przez siebie przeglądarki internetowej. 

Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek
9:00 - 17:00
Szybkie linki
Kontakt
zielinskiadwokatura@gmail.com

+48 668 540 757

ul. Stawowa 6 lok. 8, 50-018 Wrocław, Polska
Pozostałe dane
NIP 8971915195

REGON 523846019

ING Bank Śląski S. A.
Nr rachunku bankowego:
62 1050 1575 1000 0090 8189 9594
Godziny otwarcia
Szybkie linki
Kontakt
Pozostałe dane
NIP 8971915195

REGON 523846019

ING Bank Śląski S. A. Nr rachunku bankowego:
62 1050 1575 1000 0090 8189 9594

© 2022 Kancelaria Adwokacka Adwokat Fabian Zieliński. Wszelkie prawa zastrzeżone.