NASZE USŁUGI

W zakresie prawa cywilnego pomoc prawna Kancelarii Adwokackiej Adwokata Fabiana Zielińskiego polega, w szczególności na udzielaniu porad prawnych, analizie dokumentów i opinii prawnych, sporządzaniu umów cywilnoprawnych, sporządzaniu pism procesowych (pozwów, wniosków, odpowiedzi na pozwy, sprzeciwów od nakazów zapłaty, zarzutów, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych etc.), udziale w pertraktacjach ugodowych między stronami oraz reprezentowaniu przed sądami, urzędami i w postępowaniach egzekucyjnych przed komornikami. 

Nasza pomoc z zakresu prawa cywilnego obejmuje m.in. sprawy związane z:  

 • Ochroną dóbr osobistych 
 • Rozliczeniem związków faktycznych (konkubinat, związek partnerski)
 • Zapłatą  
 • Zasiedzeniem  
 • Służebnościami gruntownymi, osobistymi, przesyłu 
 • Rozstrzygnięciem sporów o własność (zniesienie współwłasności, powództwo windykacyjne i negatoryjne) 
 • Ochroną posiadania (roszczenie posesoryjne)
 • Eksmisją  
 • Czynem niedozwolonym  
 • Odszkodowaniem za poniesioną szkodę i zadośćuczynieniem za doznaną krzywdę  
 • Ubezwłasnowolnieniem  
 • Uznaniem za zmarłego 
 • Stwierdzeniem zgonu 
 • Postępowaniem zabezpieczającym  
 • Postępowaniem egzekucyjnym  
 • Powództwami przeciwegzekucyjnymi (powództwo opozycyjne i ekscydencyjne)   
 • Spadkiem (stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy bądź testamentu, dział spadku, zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku, wydziedziczenie, niegodność dziedziczenia, polecenie, zapis windykacyjny)
 • Wpisem do ksiąg wieczystych

Kancelaria Adwokacka Adwokata Fabiana Zielińskiego specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Jesteśmy świadomi jak wrażliwej materii dotykają sprawy z tej dziedziny prawa, dlatego podczas prowadzenia spraw zachowujemy dyskrecję i zrozumienie. Spory rodzinne staramy się rozwiązać z uwzględnieniem potrzeb i dobra rodziny.  Pomoc prawna polega, w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu pism procesowych oraz pism w postępowaniu nieprocesowym (pozwów, wniosków, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych etc.), prowadzeniu negocjacji oraz mediacji w sprawach majątkowych pomiędzy małżonkami, przygotowywaniu, opiniowaniu, negocjowaniu umów majątkowych, porozumień i ugód pomiędzy małżonkami, reprezentowaniu przed sądami.  

Nasza pomoc z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego obejmuje m.in. sprawy związane z: 

 • Rozwodem, separacją i unieważnieniem małżeństwa
 • Podziałem majątku wspólnego, zniesieniem wspólności, zwrotem wydatków i nakładów na majątek wspólny lub osobisty 
 • Dochodzeniem alimentów na dzieci lub małżonka, ustaleniem wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, uchyleniem obowiązku alimentacyjnego, podwyższeniem/obniżeniem alimentów, ugodami alimentacyjnymi, egzekucją alimentów u komornika 
 • Powierzeniem wykonywania władzy rodzicielskiej, pozbawieniem lub ograniczeniem władzy rodzicielskiej, zawieszeniem władzy rodzicielskiej 
 • Ustaleniem kontaktów rodzica z dziećmi lub dziadków z wnukami, wydaniem dziecka, zakazaniem osobistej styczności z dzieckiem  
 • Ustaleniem ojcostwa, ustaleniem macierzyństwa, uznaniem dziecka, zaprzeczeniem ojcostwa lub macierzyństwa, unieważnieniem uznania dziecka
 • Przysposobieniem
 • Kuratelą

Nasza kancelaria świadczy pomoc prawną osobą uczestniczącym w sprawach karnych w różnych rolach, tj. podejrzanego, oskarżonego, skazanego, pokrzywdzonego oraz świadka. Dążymy do zapewnienia naszym klientom (oskarżonym) skutecznego i rzeczywistego prawa do obrony oraz rzetelnej ochrony interesów klientów (pokrzywdzonych). Dzięki wiedzy i doświadczeniu opracowujemy odpowiednią strategię procesową, koncentrując się na okolicznościach prowadzonego postępowania karnego.  

Pomoc prawna udzielana przez adwokata Fabiana Zielińskiego z zakresu prawa karnego obejmuje, w szczególności:  

 • Udzielanie porad prawnych z zakresu spraw karnych oraz wykroczeń  
 • Sporządzanie i analizowanie pism 
 • Obronę w toku postępowania przygotowawczego, w tym udział w przesłuchaniach świadków, składaniu wyjaśnień przez podejrzanego, oględzinach, eksperymentach procesowych, zatrzymaniu rzeczy, przeszukaniach, ustalaniu linii obrony, sporządzaniu wniosków o zmianę środków zapobiegawczych.
 • Obronę w toku postępowania przed sądami wszystkich instancji, w tym sporządzanie wszelkich pism m.in. wniosku o skazanie bez rozprawy, wniosku o warunkowe umorzenie postępowania, wniosku o przeprowadzenie dowodu, udział w rozprawach, sporządzenie apelacji oraz kasacji 
 • Obronę obwinionego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia  
 • Reprezentacji oskarżonego w postępowaniu przed organami administracji skarbowej (urząd skarbowy lub celny) we wszystkich etapach postępowania  
 • Reprezentowanie interesów pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym oraz w toku postępowania przed sądami wszystkich instancji  
 • Pomoc osobom skazanym poprzez sporządzenie wniosków o odroczenie wykonania kary, udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, zastosowanie dozoru elektronicznego 

Kancelaria Adwokacka Adwokata Fabiana Zielińskiego w zakresie prawa pracy pomoc prawną świadczy zarówno pracownikom jak i pracodawcom dostosowując potrzeby klientów do okoliczności danej sprawy. Zajmujemy się analizą stanu prawnego, udzielaniem porad prawnych, przygotowywaniem pism procesowych i przedprocesowych, opracowywaniem opinii prawnych, prowadzeniem negocjacji w sporach pomiędzy pracownikiem i pracodawcą oraz reprezentowaniem klientów przed sądami wszystkich instancji. Kancelaria reprezentuje również klientów przed podmiotami takimi jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Państwowa Inspekcja Pracy (PIP). 

Nasza pomoc z zakresu prawa pracy obejmuje m.in. sprawy związane z: 

 • Powstaniem, zmianą i ustaniem stosunku pracy  
 • Przywróceniem do pracy  
 • Uprawnieniami i obowiązkami pracownika i pracodawcy  
 • Wynagrodzeniem za wykonywaną pracę  
 • Ekwiwalentem pieniężnym
 • Odprawą pieniężną  
 • Wypowiedzeniem zmieniającym warunki pracy i płacy  
 • Odszkodowaniem z tytułu zakazu konkurencji  
 • Odszkodowaniem za niesłuszne zwolnienie z pracy 
 • Odszkodowaniem z tytułu wypadku przy pracy
 • Odszkodowaniem za wypowiedzenie umowy o pracę bez wypowiedzenia   
 • Mobbingiem 
 • Odpowiedzialnością pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy  
 • Uchyleniem nałożonych na pracownika kar za przewinienie porządkowe  
 • Odwołaniem pracownika z urlopu
 • Sprostowaniem świadectwa pracy  
 • Odwołaniem od decyzji ZUS-u  

W zakresie prawa budowlanego i związanego z nim postępowania administracyjnego  Kancelaria Adwokacka Adwokata Fabiana Zielińskiego pomoc prawną świadczy klientom, która obejmuje, w szczególności analizę stanu prawnego, sporządzanie dokumentacji budowlanych, opiniowanie umów budowlanych, praktyczne doradztwo w rozwiązywaniu bieżących problemów realizacyjnych, sporządzanie pism, odwołań, skarg, prowadzenie negocjacji w sporach związanych z wykonaniem kontraktu, reprezentację podczas procesów inwestycyjnych i budowlanych, postępowań administracyjnych, sądowo-administracyjnych, jak również w sporach między sąsiadami. 

Kompleksową pomoc i doradztwo z zakresu prawa budowlanego oferujemy wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego oraz budowlanego (inwestorom prywatnym, inwestorom publicznym, deweloperom, generalnym wykonawcom, konsorcjom wykonawców, podwykonawcom, dostawcom materiałów, kierownikom budowy i projektu, inspektorom nadzoru oraz geodetom). Osobom fizycznym w celu zachowania praw w relacjach z organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami.  

Nasza pomoc z zakresu prawa budowlanego obejmuje m.in. sprawy związane z:  

 • Warunkami zabudowy
 • Pozwoleniem na budowę
 • Nabyciem i zbyciem nieruchomości
 • Samowolą budowlaną
 • Umowami o roboty budowlane
 • Umowami deweloperskimi
 • Bezczynnością organów administracyjnych

W zakresie prawa medycznego Kancelaria Adwokacka Adwokata Fabiana Zielińskiego świadczy klientom pomoc prawną, która obejmuje, w szczególności analizę stanu prawnego, doradztwo oraz reprezentację w sprawach cywilnych lub karnych dotyczących szkód majątkowych i niemajątkowych na osobie (śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia) w następstwie popełnienia błędów w sztuce lekarskiej w postępowaniu przedsądowym jak i sądowym, bieżącą obsługę zakładów opieki zdrowotnej działających w publicznym jak i prywatnym sektorze ochrony zdrowia, opiniowanie dokumentów dotyczących prowadzenia działalności medycznej, kompleksową pomoc w tworzeniu, przekształcaniu oraz likwidacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą, ugodowe rozwiązanie sporów w stosunkach pacjentów z podmiotami świadczącymi usługi medyczne. 

Kompleksową pomoc i doradztwo z zakresu prawa medycznego oferujemy pacjentom, pracownikom służby zdrowia oraz podmiotom gospodarczym, które świadczą usługi medyczne, w tym  samodzielnych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

Nasza pomoc z zakresu prawa medycznego obejmuje m.in. sprawy związane z: 

 • Obroną osób oskarżonych o błędy w sztuce lekarskiej
 • Dochodzeniem odszkodowań za błędy medyczne
 • Dochodzeniem zadośćuczynienia za krzywdę w związku z błędami lekarskimi
 • Odpowiedzialnością zawodową personelu medycznego
 • Naruszeniem dóbr osobistych pacjentów, lekarzy i pielęgniarek
 • Prawem do dokumentacji medycznej

W zakresie prawa handlowego pomoc prawna Kancelarii Adwokackiej Adwokata Fabiana Zielińskiego polega, w szczególności na udzielaniu porad prawnych, opiniowaniu i sporządzaniu umów, sporządzaniu wniosków i odpowiedniej dokumentacji, prowadzeniu negocjacji pomiędzy kontrahentami, reprezentacji klientów w postępowaniu sądowym oraz odpowiednimi organami i urzędami. Świadczone usługi przez kancelarię są nie tylko w formie jednorazowego wsparcia w danej sprawie, ale przede wszystkim w ramach stałej współpracy. Wsparcie prawne oferujemy na każdym etapie prowadzenia działalności. 

Nasza pomoc z zakresu prawa handlowego obejmuje m.in. sprawy związane z: 

 • Zakładaniem, przekształcaniem i łączeniem spółek prawa handlowego, w tym doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowanie umowy spółek, dokumentów wewnątrzkorporacyjnych, wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego
 • Prowadzeniem postępowań przed KRS
 • Transakcjami kapitałowymi obejmującymi sprzedaż udziałów lub akcji
 • Prowadzeniem sporów w zakresie odpowiedzialności członków zarządu oraz w sporach między wspólnikami
 • Uchyleniem uchwały lub stwierdzeniem jej nieważności
 • Likwidacją spółek prawa handlowego
 • Postępowaniem restrukturyzacyjnym
 • Postępowaniem upadłościowym

Masz pytania?

Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek
9:00 - 17:00
Szybkie linki
Kontakt
zielinskiadwokatura@gmail.com

+48 668 540 757

ul. Stawowa 6 lok. 8, 50-018 Wrocław, Polska
Pozostałe dane
NIP 8971915195

REGON 523846019

ING Bank Śląski S. A.
Nr rachunku bankowego:
62 1050 1575 1000 0090 8189 9594
Godziny otwarcia
Szybkie linki
Kontakt
Pozostałe dane
NIP 8971915195

REGON 523846019

ING Bank Śląski S. A. Nr rachunku bankowego:
62 1050 1575 1000 0090 8189 9594

© 2022 Kancelaria Adwokacka Adwokat Fabian Zieliński. Wszelkie prawa zastrzeżone.